Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Royal Clean" apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:

Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām;
citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā;
saskaņā ar šo Privātuma politiku.
Ar šo Privātuma politiku sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Royal Clean” sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.


1. Definīcijas

1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

1.2. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – klients).

1.3. Pārzinis – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Royal Clean” (turpmāk arī – Royal Clean).

1.4. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa (Royal Clean) vārdā apstrādā personas datus.

1.5. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

1.6. Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.

1.7. Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu Royal Clean mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.


2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs

2.1. Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Royal Clean", reģ. Nr. 40203069427, juridiskā adrese: Vidus iela 16, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130.

2.2. Personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras Royal Clean vārdā un atbilstoši Royal Clean norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

3. Personas datu saņēmēji

3.1. Royal Clean, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, Royal Clean izņēmuma kārtā klientu personas datus var nodot arī šādām personām:

3.1.1. Datu apstrādātājiem, kuri Royal Clean vārdā un atbilstoši Royal Clean norādījumiem apstrādā personas datus, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, kas Royal Clean vārdā nosūta klientiem sms par aktuālajiem īpašajiem akciju piedāvājumiem;

3.1.2. valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;

3.1.3. personām, kuras sniedza Royal Clean pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.


4. Klientu personas datu apstrāde

4.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

4.1.1. Vārds, uzvārds

4.1.2 Dzimums

4.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)

4.1.4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.).

4.1.5. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

4.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

4.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

4.4. Royal Clean iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.

4.5. Royal Clean iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:

4.5.1. vārds, uzvārds – pavadrēķina sagatavošanai grāmatvedības un klienta vajadzībām, piegādes noformēšana uz izsūtīšana. 

4.5.2. dzimums – veidojot dzimumam piemērotākos īpašos piedāvājumus;

4.5.3. adrese – Royal Clean e-veikalā pasūtīto preču piegādei, ja klienta izvēlētajam piegādes veidam ir nepieciešams norādīt adresi, lai preci piegādātu klientam;

4.5.4. mobilā tālruņa numurs – preču pasūtījuma noformēšanai un piegādei, ar pakomātu vai kurjerpakalpojumu starpniecību, kā arī SMS sūtījumiem par aktuālajiem akciju piedāvājumiem; kā arī  saziņai jautājumos par Royal Clean e-veikalā pasūtīto preču piegādi;

4.5.5. e-pasts – preču pasūtījuma noformēšanai un piegādei ar pakomātu starpniecību,  Royal Clean  jaunumu (newsletter) nosūtīšanai elektroniskā formā; paziņojumu, kas nepieciešami Royal Clean e-veikalā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam.

4.6. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

4.7. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

4.8. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

4.8.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;

4.8.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

4.8.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

4.8.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

4.9. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, līdz ar to Royal Clean maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

4.10. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.


5. Royal Clean sīkdatņu politika

5.1. Royal Clean mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā informāciju par mājaslapas lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija.

5.2. Royal Clean izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz mājaslapas lietotāju sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas Royal Clean mājaslapas netraucētai funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām Royal Clean mājaslapā.


6. Klienta tiesības saistībā ar Royal Clean veikto personas datu apstrādi

6.1. Klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt Royal Clean, kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot Royal Clean izbeigt visu klienta datu vai noteiktas daļas klienta datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās klienta personas datu apstrādes tiesiskumu.

6.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), Royal Clean nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.

6.3. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret Royal Clean veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt Royal Clean veikt noteiktas darbības saistībā ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu Royal Clean uz uzņēmuma e-pastu www.royalclean.lv

6.4. Klients ir tiesīgs prasīt Royal Clean :

6.4.1. izsniegt Royal Clean rīcībā esošos personas datus par klientu;

6.4.2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot;

6.4.3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu klienta datu apstrādi;

6.5 Klientam ir tiesības iegūt no Royal Clean informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām Royal Clean ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.

6.6. Domstarpību gadījumā saistībā ar Royal Clean veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

7. Privātuma politikas izmaiņas

7.1. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.royalclean.lv
0